Emulsja sitodrukowa ES-2

Emulsja sitodrukowa ES-2

Zastosowanie

Emulsja ES-2 przeznaczona jest do sporządzania warstw kopiowych na płaskich szablonach sitodrukowych stosowanych jako formy drukowe do drukowania farbami na bazie rozpuszczalników organicznych (takich jak: cykloheksanon, aceton, benzyna, terpentyna, octan etylu, octan butylu, metyloetyloketon). Warstwa kopiowa wykonana z emulsji ES-2 nie jest odporna na farby wodne.

Charakterystyka

Emulsja sitodrukowa (nieuczulona) zawiera m.inn. związki błonotwórcze, które po zmieszaniu z roztworem uczulającym ulegają fotochemicznej reakcji (utwardzeniu) pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego o długości fali 340-500 nm.

Właściwości

Emulsja ES-2 sprzedawana jest w postaci dwóch składników:

  • wodnej emulsji koloru niebieskiego o lepkości w temp. 20°C w granicach 9000 – 12000 cP,
  • oraz roztworu uczulającego - pomarańczowego roztworu wodnego zawierającego związki chromuVI.

Sposób użycia

Uczulenie: Przed naniesieniem na szablon sitodrukowy emulsję należy zmieszać z roztworem uczulającym w proporcji 100 ml roztworu uczulającego na 1 l emulsji. Oba składniki należy dokładnie wymieszać i pozostawić do zniknięcia pęcherzyków powietrza. Można rozcieńczać wodą destylowaną do wymaganej lepkości.

Nakładanie na szablon sitodrukowy: Nakładanie na odtłuszczony szablon sitodrukowy należy wykonywać za pomocą specjalnej rynienki, zaczynając zawsze od strony drukowej, a następnie zbierając nadmiar emulsji od strony raklowej. W zależności od gęstości siatki sitodrukowej można nakładać kilka warstw emulsji. Należy przestrzegać zasady, że lepszą przyczepność warstwy kopiowej uzyska się stosując emulsję rozcieńczoną nałożoną kilka razy, niż jedną warstwę z emulsji nie rozcieńczonej. Aby uzyskać lepszą przyczepność warstwy kopiowej do siatki sitodrukowej należy po każdym naniesieniu emulsji wysuszyć szablon w temperaturze nie przekraczającej 30°C.

Naświetlanie: Naświetlanie warstwy uczulonej emulsji może odbywać się za pomocą stosowanych do kopiowania lamp łukowych, rtęciowych, ksenonowych lub metalohalogenkowych emitujących promieniowanie w zakresie długości fali 340 – 500 nm. Czas kopiowania należy ustalić każdorazowo w próbnym kopiowaniu w zależności od posiadanego źródła promieniowania i warunków kopiowania. Naświetlanie szablonów z naniesioną warstwą światłoczułą powinno odbywać się tego samego dnia co naniesienie warstwy na szablon. W czasie kopiowania należy stosować oryginały kopiowe o gęstości optycznej miejsc czarnych minimum 2,0 D.

Wymywanie: Po naświetleniu warstwę kopiową wykonaną z uczulonej emulsji ES-2 wymywa się wodą wodociągową o temperaturze 10 - 30°C.

Retusz: Ślady cięć montażowych oraz błędy maskowania można retuszować uczuloną emulsją sitodrukową ES-2 (należy wówczas jeszcze raz przeprowadzić naświetlanie). Odwarstwianie: Po zakończonym procesie drukowania warstwę emulsji ES-2, po uprzednim zmyciu farby i odtłuszczeniu szablonu, można usunąć za pomocą odwarstwiacza produkcji COBRPP.

Uwagi

Emulsja sitodrukowa ES-2 (nie uczulona) nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczny preparat chemiczny. Nie zawiera niebezpiecznych substancji chemicznych. Emulsja sitodrukowa (uczulona) zawiera sole chromuVI (10 razy mniej niż w roztworze uczulacza) i jest sklasyfikowana jako produkt o działaniu drażniącym na oczy, układ oddechowy i skórę. Z uwagi na zawartość soli chromuVI, uczulonej emulsji nie należy wylewać do kanalizacji.

Przechowywanie i transport

Termin przydatności do stosowania emulsji ES-2 w postaci:
- nieuczulonej wynosi 12 miesięcy (w temp. + 5°C do 30°C)
- uczulonej wynosi 6 dni (w temp. + 5°C do 15°C)
Emulsję ES-2 należy chronić przed przemarznięciem.

Opakowanie

Emulsja ES-2:
– butelki polietylenowe o poj. 1l
– kanistry polietylenowe o poj. 5l
Roztwór uczulający:
– butelki polietylenowe o poj. 0,1l
– butelki polietylenowe o poj. 0,5l