Bhp na stanowiskach pracy w przemyśle poligraficznym


Opracowanie to zostało przygotowane w celu zwiększenia świadomości zagrożeń występujących w zakładach poligraficznych (szczególnie u nadzoru technicznego oraz pracowników), zaznajomienia ich z przepisami BHP obowiązującymi w Polsce, a w konsekwencji by pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.

Opracowanie zawiera przegląd aktualnych aktów prawnych dotyczących BHP, wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ocenę ryzyka zawodowego występującego w zakładach poligraficznych, omówienie zagrożeń i wymagań BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Opracowanie wg stanu przepisów na 19 stycznia 2021 r.

Spis treści

1. Wstęp 5
2. Aktualnie obowiązujące akty prawne w zakresie bhp 7
3. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBiHP) 25
4. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 31
4.1. Metody oceny ryzyka zawodowego 32
4.2. Postępowanie przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego 36
5. Charakterystyka niebezpiecznych i szkodliwych czynników mogących występować na stanowiskach pracy w zakładach poligraficznych 41
5.1. Substancje chemiczne 43
5.2. Pyły 59
5.3. Hałas 59
5.4. Drgania 64
5.5. Promieniowanie optyczne 66
5.6. Promieniowanie elektromagnetyczne 75
5.7. Prąd elektryczny 77
5.8. Elektryczność statyczna 80
5.9. Oświetlenie 81
5.10. Czynniki mechaniczne 88
6. Omówienie rodzajów stanowisk pracy w zakładach przemysłu poligraficznego 95
7. Bhp na poszczególnych stanowiskach pracy 99
7.1. Fotoskład 99
7.2. Przygotowalnia fotoreprodukcji 103
7.3. Przygotowalnia form drukowych offsetowych 104
7.4. Przygotowalnia form drukowych typograficznych i fleksograficznych 105
7.5. Przygotowalnia form drukowych wklęsłodrukowych 106
7.6. Przygotowalnia form sitodrukowych 108
7.7. Procesy drukowania 110
7.8. Uszlachetnianie druków 114
7.9. Introligatornia 116
7.10. Praca przy obsłudze kserokopiarek i drukarek laserowych 117
8. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w zakładach poligraficznych 119
9. Możliwości wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 127
9.1. Ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego poprzez zastosowanie środków technicznych 127
9.2. Działania organizacyjne i proceduralne 128
9.3. Środki ochrony indywidualnej 128
10. Literatura 134

Załączniki:
Nr 1. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy.
Nr 2. Wzór karty charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej.
Nr 3. Tabela zawierająca wzory znaków ostrzegawczych wg klasyfikacji GHS oraz odpowiadające im znaki ostrzegawcze obowiązujące do 31.05.2017 r.
Nr 4 Określenia rodzaju zagrożenia wg klasyfikacji GHS.
Nr 4a Określenia rodzaju zagrożenia (zwroty R obowiązujące do 31.05.2017 r.)
Nr 5. Zwroty P określające warunki bezpiecznego stosowania substancji lub mieszaniny niebezpiecznej wg klasyfikacji GHS.
Nr 5a Określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją lub mieszaniną chemiczną (zwroty S – obowiązujące do 31.05.2017 r.).
Nr 6. Klasyfikacja i znakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych mogących występować w materiałach i preparatach stosowanych w zakładach przemysłu poligraficznego.
Nr 7. Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wybranych substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Nr 8. Charakterystyka fizykochemiczna najczęściej stosowanych rozpuszczalników organicznych.
Nr 9. Wykaz niektórych polskich norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nr 10. Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp.

Bhp na stanowiskach pracy w przemyśle poligraficznym

autorzy:
Ineza Kwiatkowska
Barbara Stankiewicz


format B5
stron: 186
oprawa miękka


cena: 40zł


Nakład chwilowo wyczerpany.