RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 16.07.2012 z powodu:
minął termin zgłoszeń

Konkurs na stanowisko Dyrektora COBRPP

11.06.2012

Rada Naukowa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego w Warszawie

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. nr 215, poz. 1412)

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Badawczego – Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych osoby, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 4. posiada znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 2. koncepcji rozwoju Instytutu badawczego Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, w formie prezentacji multimedialnej złożonej na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;
 4. oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu badawczego - COBRPP

 • statut COBRPP
 • regulamin organizacyjny COBRPP
 • sprawozdanie finansowe COBRPP za 2011 r.
 • bilans COBRPP za 2011 r.

będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora
w siedzibie Instytutu COBRPP, w Warszawie przy ul. Miedzianej 11, pokój 302
(III piętro), tel. 22 620 80 70, w godzinach od 10.00 do 14.00, od dnia następnego po ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora, czyli od 7 czerwca 2012 r., po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt II.1 oraz pkt II.3-II.6, niniejszego ogłoszenia.


IV. Zgłoszenia z dołączonymi dokumentami należy składać w siedzibie Instytutu badawczego - Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, wskazanej w pkt. III niniejszego ogłoszenia, lub przesłać listem poleconym na adres Instytutu COBRPP, ul. Miedziana 11, 00-958 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora COBRPP”.


V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Instytutu badawczego - Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego.

Opublikował: Przemysław Śleboda
Publikacja dnia: 11.06.2012

Dokument oglądany razy: 2294
« inne aktualności