Wdrożenia innowacji do firm

Działalność COBRPP na rzecz firm dotyczy przede wszystkim wdrażania nowych innowacyjnych rozwiązań. Potrzeba rozwiązań innowacyjnych w firmach wynika z konieczności budowania przewagi nad konkurencją, a także z wymagań w konkursach na środki unijne. Innowacje dotyczyć powinny nowych lub ulepszonych:

  • usług,
  • produktów (materiałów),
  • technologii,
  • organizacji procesów produkcyjnych,
  • działań marketingowych (sprzedażowych).

Źródła pochodzenia innowacji mogą być różne, różna też będzie rola COBRPP w ich wdrażaniu.

Przykładowe sytuacje wdrażania rozwiązań innowacyjnych:

  • COBRPP posiada opracowany materiał lub usługę – wdrażanie polega na poznaniu specyfiki firmy, implementacji rozwiązania do tej specyfiki, szkoleniu, nadzorze i pomocy w okresie wdrożenia.
  • Firma zgłasza potrzebę w określonej dziedzinie, ale nie potrafi lub nie ma zasobów na opracowanie rozwiązania – COBRPP podejmuje się wykonania pracy badawczo-rozwojowej, w wyniku której powstaje innowacyjne rozwiązanie, a następnie prowadzi proces wdrażania.
  • Firma ma potrzebę wprowadzenia innowacji z tytułu zwiększenia konkurencyjności, ale samodzielnie nie jest w stanie jej określić – COBRPP przeprowadza tylko audyt technologiczny lub w szerszym zakresie (organizacja, kompetencje, marketing itp.), przygotowuje kilka rozwiązań i po wspólnym wyborze realizuje pracę badawczą oraz jej wdrożenie. W bardzo szerokim zakresie zamiast audytu COBRPP może opracować strategię firmy i później realizować prace badawcze wynikające z opracowanych programów .
  • Firma posiada własne rozwiązanie – w zależności od potrzeb w ramach wdrożenia możliwe jest uszczegółowienie rozwiązania, wykonanie stosownej dokumentacji, szkolenie. COBRPP może też włączyć się na jakimś etapie tworzenia rozwiązania jeżeli firmie brakuje kompetencji lub zasobów ludzkich.
  • Firma kupuje pracę badawczą na innowacyjne rozwiązanie od firmy zewnętrznej – COBRPP wstępuje jako konsultant firmy lub jej reprezentant. Może również szczegółowo poznać zakupione rozwiązanie i przeprowadzić wdrożenie jak w pkt. 1. Szczegółowe rozwiązania prowadzenia wdrożeń mogą być rozszerzaniem przedstawionych zasad lub ich kompilacją. COBRPP przy wdrożeniach stosuje zasady indywidualizacji, kompleksowości i ekonomiczności rozwiązań innowacyjnych.