Gospodarka odpadami w przemyśle poligraficznym


Właściwa gospodarka odpadami jest podstawowym elementem zrównoważonego rozwoju zarówno małych jak i dużych przedsiębiorstw, które to zobowiązane są do przestrzegania coraz bardziej wyśrubowanych przepisów z nią związanych.

Niniejsze opracowanie, będące w formie poradnika, ma za zadanie pomóc w prawidłowym gospodarowaniu odpadami w zakładach poligraficznych, a w szczególności w tych, które wdrażają System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001.

Opracowanie jest uzupełnieniem raportu INTERGRAFU (Międzynarodowej Konfederacji Przemysłu Poligraficznego) pt. "Poligrafia a ochrona środowiska", zawierającego wytyczne Unii Europejskiej dla zakładów poligraficznych, w zakresie gospodarowania odpadami w zakładach poligraficznych.

Opracowanie wg stanu przepisów na 19 stycznia 2021 r.

Spis treści

1. Wstęp 5
2. Gospodarka odpadami w Polsce 13
2.1. Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce 13
2.2. Klasyfikacja odpadów 19
2.3. Zasady gospodarki odpadami. 21
2.4. Obowiązki posiadaczy i wytwórców odpadów. 23
2.5. Ewidencja odpadów 25
2.6. Wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów 27
2.7. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi 28
2.8. Odpady opakowaniowe 29
2.9. Opłaty i przepisy karne 34
3. Identyfikacja odpadów powstających w zakładach poligraficznych 37
3.1. Fotografia reprodukcyjna i montaż dla wszystkich technik drukowania oraz fotoskład 37
3.2. Wykonywanie offsetowych form drukowych 40
3.3. Wykonywanie cylindrów wklęsłodrukowych 43
3.4. Wykonywanie form drukowych dla techniki typograficznej, fleksograficznej i tampodruku 48
3.5. WykonYWanie form drukowych dla techniki sitodrukowej 51
3.6. Drukowanie na maszynach offsetowych, wklęsłodrukowych, fleksograficznych, sitodrukowych i tamponiarkach 53
3.7. Lakierowanie i laminowanie 55
3.8. Klejenie 56
3.9. Inne metody uszlachetniania druków i obróbka introligatorska 57
4. Klasyfikacja odpadów powstających na różnych etapach produkcji poligraficznej 59
5. Metody unieszkodliwiania odpadów powstających w zakładach poligraficznych 65
5.1. Odpady makulaturowe 67
5.2. Ścieki 68
5.3. Odpady tworzyw sztucznych 75
5.4. Odpady szklane 79
5.5. Odpady gumy 79
5.6. Odpady metali żelaznych i nieżelaznych 80
5.7. Odpady z utylizacji roztworów galwanicznych 81
5.8. Odpady powstałe po regeneracji rozpuszczalników organicznych 81
5.9. Osady z filtrów do wywoływarek błon graficznych i wywoływarek form drukowych 82
5.10. Zużyte czyściwo 82
5.11. Nieprzydatne lub przeterminowane środki chemiczne, farby, lakiery, kleje oraz opakowania po tych środkach 82
5.12. Nieprzydatne części maszyn i urządzeń poligra­ficznych oraz lampy, akumulatory, baterie itp. 82
5.13. Zużyte oleje 83
5.14. Odpady drewniane 84
5.15. Złom elektroniczny 84
6. Literatura 86

Załączniki:
Nr 1. Właściwości odpadów, które czynią z nich odpady niebezpieczne
Nr 2. Składniki które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi
Nr 3. Klasyfikacja odpadów mogących występować w zakładach poligraficznych
Nr 4. Lista rodzajów odpadów, które mogą być przekazane osobom fizycznym na ich własne potrzeby
Nr 5. Wzory oznakowania opakowań wykonanych z różnych materiałów

Gospodarka odpadami w przemyśle poligraficznym

autorzy:
Ineza Kwiatkowska
Barbara Stankiewicz


format B5
stron: 113
oprawa miękka


cena: 40zł


Nakład chwilowo wyczerpany.